Monday, October 26, 2009

➪ Face of Poverty (329 views)


➪ Face of Poverty (329 views)
Originally uploaded by Princess Activist

✎ By Princess Maleiha

I found this photo in my yahoo group. You can see the innocent eyes of a child who is struggling in the face of poverty. His hands are overworked and his mind is imprisoned by the need to help his parents meet their basic needs for survival.

"Sabi ng isa.."nag-iigib lang ng tubig" ay "poverty" na?

Ang nakita niya kasi ay ang mga sisidlan ng tubig, hindi niya nababanaag ang "sigaw ng saklolo" sa mga matang nakakaawa.

Tumingin nga ng bahagya sa nakatago mong konsensiya.

No comments:

Empowered Women

Empowered Women